Alfa Cronbacha

Alfa Cronbacha to najczęściej używany w psychologii współczynnik rzetelności kwestionariuszy, rozumianej, jako spójność wewnętrzną narzędzia. Podczas gdy trafność narzędzia dotyczy tego czy mierzy ono to, co ma mierzyć, to rzetelność dotyczy tego czy robi to dobrze, precyzyjnie. W praktyce oznacza to, że odpowiedzi badanych na pytania wchodzące w skład skali testu powinny być ze sobą wzajemnie skorelowane. Przykładowo, jeśli mamy 10 pytań mierzących samoocenę, to niezależnie czy badany ma ją wysoką czy niską, powinien podobnie odpowiedzieć na wszystkie pytania (np wszędzie zaznaczyć ‚1’ bądź ‚5’). Współczynnik Alfy Cronbacha dotyczy korelacji między pozycjami testu, liczonej jako korelację każdego itemu (pozycji) z sumą wszystkich innych itemów.

Im wyższa jest spójność wewnętrzna testu, tym wyższa jest wartość Alfy Cronbacha. Przyjmuje się różne wartości minimalne tej statystyki, wskazujące na wysoką rzetelność, zwykle 0,60 lub 0,70, choć oczywiście im wartość ta wyższa, tym lepiej. Analizę rzetelności jest elementem procedury walidacyjenj testu psychologicznego, jednak powinna zostać ona sprawdzona w każdym pojedynczym badaniu. Wysoka rzetelność skal z próby normalizacyjnej, nie gwarantuje rzetelnego pomiaru w każdym badaniu.