TWORZYMY BAZĘ DANYCH W EXCELU – podstawy

ANALIZA REGRESJI – z jednym predyktorem

TWORZENIE WSKAŹNIKA W SPSS – ultra-szybkie

WSTĘPNA EKSPLORACJA DANYCH

TEST T DLA PRÓB ZALEŻNYCH

TABELKA ANOVA – do zadania na egzaminie

TEST T DLA PRÓB NIEZALEŻNYCH

ANOVA – zapis wyników w standardzie APA

CENTRALNE TWIERDZENIE GRANICZNE I BŁĄD STANDARDOWY ŚREDNIEJ