TWORZYMY BAZĘ DANYCH W EXCELU – podstawy

WSTĘPNA EKSPLORACJA DANYCH

TEST T DLA PRÓB NIEZALEŻNYCH

ANALIZA REGRESJI – z jednym predyktorem

TEST T DLA PRÓB ZALEŻNYCH

ANOVA – zapis wyników w standardzie APA

TWORZENIE WSKAŹNIKA W SPSS – ultra-szybkie

DZIELENIE BADANYCH NA 2, 3 LUB 4 RÓWNE GRUPY

TABELKA ANOVA – do zadania na egzaminie

CENTRALNE TWIERDZENIE GRANICZNE I BŁĄD STANDARDOWY ŚREDNIEJ