______________A__________________________

Alfa Cronbacha

AMOS

analiza czynnikowa

analiza kowariancji

analiza regresji

ANOVA – jednoczynnikowa analiza wariancji

______________B__________________________

Beta (współczynnik standaryzowany regresji)

błąd drugiego rodzaju

błąd pierwszego rodzaju

bootstrap

______________C__________________________

chi kwadrat

______________D__________________________

______________E__________________________

efekt główny

efekt interakcji

estymacja przedziałowa

estymacja punktowa

eta kwadrat

______________F__________________________

______________G__________________________

______________H__________________________

hipotezy (zerowa i alternatywna)

histogram

homogeniczność wariancji (jednorodność, równość)

______________I__________________________

______________J__________________________

______________K__________________________

korelacje (analiza korelacji)

korelacja Pearsona (współczynnik r Pearsona)

korelacja Spearmana (współczynnik rho Spearmana)

kurtoza

kwartyle

______________L___________________________

______________M__________________________

mediacja

mediana

metoda najmniejszych kwadratów

moderacja

______________N__________________________

testy nieparametryczne

______________O__________________________

obserwacje odstające

operacjonalizacja zmiennych

______________P__________________________

POST HOC (testy po fakcie)

próba

przedział ufności

______________R__________________________

rangowanie

rotacja VARIMAX

rozkład normalny (Gaussa-Laplace’a)

______________S__________________________

siła efektu

skośność

stopnie swobody

styl APA

______________T__________________________

test Manna-Whitney’a

testy nieparametryczne

test t Studenta

test t Studenta dla jednej próby

test t Studenta dla prób niezależnych

test t Studenta dla prób zależnych

______________U_________________________

______________W_________________________

współczynnik determinacji r kwadrat

______________Y_________________________

______________Z_________________________

zmienna zależna i niezależna

 

zzzzzzxczxcxzcasfdasdsadhttps://pogotowiestatystyczne.pl/slowniczek/test-manna-whitneya