______________A__________________________

() jednoczynnikowa analiza wariancji (ANOVA)

______________B__________________________

() błąd drugiego rodzaju

() błąd pierwszego rodzaju

______________C__________________________

______________D__________________________

______________E__________________________

() estymacja przedziałowa

() estymacja punktowa

() eta kwadrat

______________F__________________________

______________G__________________________

______________H__________________________

() hipotezy (zerowa i alternatywna)

() homogeniczność wariancji (jednorodność, równość)

______________I__________________________

______________J__________________________

______________K__________________________

() korelacje (analiza korelacji)

() korelacja Pearsona (współczynnik r Pearsona)

() korelacja Spearmana (współczynnik rho Spearmana)

() kwartyle

______________L__________________________

______________M__________________________

() mediana

______________N__________________________

() testy nieparametryczne

______________O__________________________

() operacjonalizacja zmiennych

______________P__________________________

() POST HOC (testy po fakcie)

() przedział ufności

______________R__________________________

() rangowanie

() rotacja VARIMAX

() rozkład normalny (Gaussa-Laplace’a)

______________S__________________________

______________T__________________________

() test Manna-Whitney’a

() testy nieparametryczne

() test t Studenta

() test t Studenta dla jednej próby

() test t Studenta dla prób niezależnych

() test t Studenta dla prób zależnych

______________U_________________________

______________W_________________________

() współczynnik determinacji r kwadrat

https://pogotowiestatystyczne.pl/slowniczek/test-manna-whitneya