test t Studenta dla prób niezależnych

Ten rodzaj testu t Studenta jest chyba najczęściej stosowaną metodą statystyczną w celu porównania średnich z dwóch niezależnych od siebie grup.Wykorzystujemy go gdy chcemy porównać dwie grupy pod względem jakiejś zmiennej ilościowej. Na przykład gdy chcemy porównać ilość wypalanych miesięcznie papierosów w grupie kobiet i mężczyzn, albo w przypadku chęci porównania powierzchni mieszkania mierzonej w metrach kwadratowych między mieszkańcami Wrocławia i Gdańska.

Zazwyczaj dwie średnie z różnych od siebie grup będą się różnić. Test t Studenta powie nam jednak czy owe różnice są istotne statystycznie – czy nie są przypadkowe. Hipoteza zerowa takiego testu będzie brzmiała “H0: Średnia liczba wypalanych papierosów w grupie mężczyzn jest taka sama jak średnia liczba wypalanych papierosów w grupie kobiet”. Hipoteza alternatywna z kolei “H1: Kobiety będą różnić się od mężczyzn pod względem liczby wypalanych papierosów w ciągu miesiąca”.

Jeśli wynik testu t Studenta będzie istotny na poziomie p<0,05 możemy odrzucić hipotezę zerową na rzecz hipotezy alternatywnej. Oznaczać to będzie, że mężczyźni różnią się istotnie od kobiet w zakresie liczby wypalanych miesięcznie papierosów. Patrząc na średnie ze statystyk opisowych dowiemy się czy mężczyźni palą więcej czy mniej od kobiet.

Należy również pamiętać, że test t Studenta dla prób niezależnych jest testem parametrycznym. Musimy zatem spełnić takie założenia jak równoliczność grup, normalność rozkładu zmiennej zależnej oraz homogeniczność wariancji między grupami. Równość wariancji sprawdzi dla nas test Levene’a, który opisany jest w naszym słowniczku. Polecamy tam zajrzeć i przypomnieć sobie jak ważne jest to założenie i dlaczego.

* ZOBACZ JAK W PRAKTYCE PRZEPROWADZIĆ TEST T STUDENTA DLA PRÓB NIEZALEŻNYCH!