opis wyników w raporcie (mgr)

Poprawny opis wyników uzyskanych w toku przeprowadzonych analiz jest niezbędnym składnikiem analiz statystycznych jako całości.

Wyniki powinny być opisane poprawnie i rzetelnie lecz jednocześnie w taki sposób by były jak najbardziej przystępne i zrozumiałe dla czytelnika.

 

Należy również pamiętać o zachowaniu pewnych standardów, które obowiązują w danej dziedzinie nauk.  Reguły dotyczące odpowiedniego zapisu wyników analiz statystycznych czy też ich prezentacji graficznej na wykresie lub w tabeli są ściśle określone i powinny być zachowane we wszystkich artykułach naukowych. Dzięki temu czytelnik swoje zasoby poznawcze może skupić na kwestiach najbardziej istotnych.
W większości projektów wyniki opisujemy zgodnie ze standardami APA (American Psychological Association), gdyż dotyczą one nauk społecznych.

 

Opisane przez nas wyniki zawsze

odnoszą się do celów lub hipotez badania

są zrozumiałe

są czytelne/przejrzyste

zawierają sugestie dotyczące interpretacji uzyskanych wyników

spełniają standardy APA

Naszą specjalnością jest statystyka do prac magisterskich. Poprawne wykonanie odpowiednich testów statystycznych zwieńczone ich poprawnym opisem w aktualnym standardzie APA od zawsze gwarantowało Wam sukces.  W analizie statystycznej do prac mgr i rozpraw doktorskich oraz innych projektów naukowych jako jedni z nielicznych obliczamy i opisujemy pożądane przez APA miary, takie jak omega kwadrat, eta kwadrat, d Cohena czy też przedziały ufności (95% CI).