fbpx

Słownik

START | EDUKACJA | SŁOWNIK | R-kwadrat (korelacja wielokrotna)

R-kwadrat (korelacja wielokrotna)

Współczynnik determinacji R-kwadrat (R²) to statystyczna miara jakości dopasowania modelu do danych. Informuje on o tym, jaka część zmienności (wariancji) zmiennej objaśnianej w próbie pokrywa się z korelacjami ze zmiennymi zawartymi w modelu. Jest to więc miara stopnia, w jakim model pasuje do próby.

Współczynnik determinacji przyjmuje wartości z przedziału [0;1], jeśli w modelu występuje wyraz wolny, a do estymacji parametrów wykorzystano metodę najmniejszych kwadratów. Jego wartości najczęściej są wyrażane w procentach. Dopasowanie modelu jest tym lepsze, im wartość R² jest bliższa jedności. W kontekście korelacji wielokrotnej R-kwadrat opisuje, jak dobrze model wielorakiej regresji liniowej wyjaśnia zmienność zmiennej zależnej. Jest to szczególnie użyteczne w modelach, gdzie zmienna zależna jest modelowana jako funkcja wielu zmiennych niezależnych. Wysoki współczynnik R-kwadrat w takim modelu sugeruje, że większość zmienności zmiennej zależnej może być wyjaśniona przez zmienne niezależne w modelu.

Załóżmy, że firma chce zrozumieć, jak różne czynniki wpływają na jej miesięczne przychody. Tworzy więc model regresji wielokrotnej, w którym przychody są zmienną zależną, a zmienne niezależne obejmują wydatki na reklamę, liczbę nowych klientów, sezonowość i oceny satysfakcji klientów. Po dopasowaniu modelu, firma oblicza współczynnik R-kwadrat. Jeśli wynosi on np. 0,85, to oznacza to, że 85% zmienności w miesięcznych przychodach może być wyjaśnione przez zmienne niezależne w modelu. To wysoki współczynnik R-kwadrat, sugerujący, że model dobrze pasuje do danych i jest użyteczny w przewidywaniu przychodów. Firma może teraz wykorzystać ten model do lepszego planowania swoich działań marketingowych i innych strategii biznesowych, mając lepsze zrozumienie czynników wpływających na jej przychody.

COFNIJ

wróć do spisu wszystkich pojęć

Podziel się wiedzą

z innymi

Opinie Klientów

Co o nas sądzą?

Współpracowaliśmy

między innymi z:

Nasi partnerzy